Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

Gladheid

Deze week publiceerde Trouw een artikel naar aanleiding van het uitkomen van een rapport door de Fietsersbond over het bestrijden van de gladheid afgelopen winter.

Het artikel is afkomstig “van onze verslaggeefster”. Wat een merkwaardige opmerking. Het komt mij toch voor dat de meeste artikelen door verslaggevers (m/v) worden geschreven, en als dat niet zo is, dan staat het er wel bij wie het dan wel heeft geschreven, en in welke hoedanigheid. Er staat niet bij wie die verslaggeefster dan is. Dat het door een vrouw geschreven is lijkt me ook al weinig relevant. Waarom staat het er dan?

Enfin, de uitkomst van het rapport is eveneens weinig verrassend; we hadden zelf allang kunnen constateren dat de fietspaden deze winter nauwelijks werden schoongeveegd, en voor zover we dat niet hadden opgemerkt, hadden we dat al uitvoerig in de kranten kunnen lezen en op de journaals kunnen horen en zien. Het ligt menigeen nog vers in het geheugen dat er een tekort aan strooizout was.

De Bond heeft het rapport uitgebracht in opdracht van minister Eurlings. Waarom was dat nodig? Had hij het geld niet beter aan de aanschaf van strooizout kunnen besteden in plaats van aan zo'n rapport waarvan de uitkomst door iedere hansworst kon worden voorspeld?

Er blijkt verder dat er een organisatie is die de kennis over verkeer en vervoer moet bundelen, de CROW. Is dat nodig? Als ik het allemaal eens bezie dan valt er niet zo vreselijk veel te bundelen.

Maar met als de gebundelde kennis heeft de organisatie normen vastgesteld, waarbinnen de Nederlandse fietspaden geveegd of geborsteld moeten worden, namelijk binnen 3,5 uur nadat de sneeuw gevallen is. De norm is dus enerzijds dat er niet gestrooid, maar geveegd of geborsteld wordt. Om tot deze norm te komen is het kennelijk noodzakelijk dat er niet alleen veel kennis is, maar die kennis dreigde zodanig te exploderen dat die hoognodig door de CROW diende te worden gebundeld. Ik geef de minister hierbij in overweging om iemand met gezond verstand in dienst te nemen. Criterium daarbij is of iemand begrijpt hoe strooizout werkt, en dus daaruit kan afleiden dat zulk zout het nodig heeft om een beetje aangestampt of ingereden te worden. Daarom is het voor fietspaden ongeschikt, zeker als het gesneeuwd heeft. Dan gaan sowieso namelijk minder mensen met de fiets.

Anderzijds heeft de CROW bepaald dat er binnen 3,5 uur nadat de sneeuw is gevallen, moet worden geborsteld dan wel geveegd. Waarom niet 3 uur, niet 4 uur, waarom niet meteen? Welke kennis is hier gebundeld die tot deze uitkomst heeft geleid? Wat als de kennis (voor zover aanwezig) niet in gebundelde vorm zou zijn ingezet, had dat dan een andere norm opgeleverd?

De Fietsersbond geeft tot slot nog de aanbeveling aan alle gemeenten om zich voor te bereiden op een adequate aanpak van fietsroutes bij gladheid, en roepen de gemeenten op om nu alvast een plan te maken en materialen aan te schaffen. Tja, als je zo'n onzinnige opdracht krijgt, moet je er nog wat van maken. De gemeenten beschikken kennelijk niet over voldoende kennis en inzicht (al dan niet gebundeld) om zelf hun conclusies te trekken uit het gegeven dat er afgelopen winter talloze fietsers door de nalatigheid van de gemeenten gewond zijn geraakt.

Er moet flink bezuinigd worden de komende tijd. Het lijkt mij een goed idee om alvast allerlei onzinnige onderzoeken niet uit te laten voeren, en organisaties als CROW zodanig in te dikken dat zij zich niet langer bezighouden met het opentrappen van deuren die nooit dicht zijn geweest.

 

Door Myra Ronner, 11 juli 2010


Reageer op deze column!